Algemene voorwaarden

Bij het uitbrengen van offertes en de uitvoering van opdrachten hanteert Onderwijsbureau MET Wierda de volgende voorwaarden.

1 Algemeen

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor dienstverlening tussen Onderwijsbureau Met Wierda en opdrachtgevers en hun rechtsopvolgers. De algemene voorwaarden hebben rechtskracht ingevolge artikel 6:231 e.v. BW.

2 Grondslag offertes

Offertes en overeenkomsten zijn gebaseerd op de informatie zoals die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en de uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. Onderwijsbureau Met Wierda zal in de door haar uit te brengen offertes naar beste inzicht en vermogen alle ter zake relevante factoren verdisconteren.

3 Opdracht

De opdracht zal worden uitgevoerd door de adviseur die de offerte heeft uitgebracht of indien dit is afgesproken, in samenwerking met één of meer andere adviseurs of partners. Onderwijsbureau Met Wierda zal zich inspannen de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap te verrichten. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, omdat geen garantie gegeven wordt met betrekking tot het resultaat van de door Onderwijsbureau MET Wierda geleverde dienst. Indien zich bij de uitvoering van de opdracht omstandigheden voordoen die door geen van de partijen redelijkerwijs waren te voorzien, zijn opdrachtgever en opdrachtnemer gehouden om in goede harmonie een oplossing na te streven. Mocht de adviseur die de opdracht uitvoert door onvoorziene omstandigheden zoals langdurige ziekte, de opdracht niet volledig kunnen uitvoeren, dan zal Onderwijsbureau MET Wierda samen met de opdrachtgever bekijken of het mogelijk is dat de opdracht verder wordt uitgevoerd door een andere adviseur. Ook hier geldt dat opdrachtgever en opdrachtnemer gehouden zijn om in goede harmonie een oplossing na te streven. De opdrachtgever is niet gehouden gebruik te maken van de diensten van een andere adviseur van Onderwijsbureau MET Wierda.

4 Tarieven en kosten

Bij de tarieven van Onderwijsbureau MET Wierda zijn alle opdracht gebonden kosten inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Gedurende de looptijd van een overeenkomst vindt geen andere aanpassing van de tarieven plaats dan de jaarlijkse aanpassing per 1 januari.

5 Betalingsvoorwaarden

De overeengekomen kosten worden, bij opdrachten met een doorlooptijd van minder dan een maand, na afsluiting van het project gefactureerd. Bij opdrachten met een doorlooptijd van meer dan een maand vindt facturering plaats zoals vermeld op de offerte. Betaling van facturen dient veertien dagen na datum te geschieden. Na de vervaldag kan Onderwijsbureau MET Wierda de wettelijke rente in rekening brengen zonder dat in gebreke stelling is vereist. Indien betaling in tweede termijn achterwege blijft kan de uitvoering van de opdracht worden opgeschort.

6 Oplevering

Uitvoering van de opdracht geschiedt conform de tekst van de overeenkomst. Indien hierin tevens opleverdata zijn genoemd is Onderwijsbureau MET Wierda daaraan gebonden, tenzij opdrachtgever zulks onmogelijk maakt door de kwaliteit van de door opdrachtgever aan te leveren informatie of onvoldoende medewerking van zijn personeel.

7 Aanvullende opdrachten

De opdrachtgever aanvaardt dat de opleveringsdatum van een opdracht kan worden beïnvloed indien partijen tussentijds overeenkomen de beschrijving van de opdracht, de werkwijze of de omvang te wijzigen. Indien tussentijds overeengekomen wijzigingen een groter tijdsbeslag vragen van Onderwijsbureau MET Wierda zullen de daaraan verbonden meerkosten voor rekening zijn van de opdrachtgever en door Onderwijsbureau MET Wierda aan opdrachtgever worden bevestigd.

8 Intellectueel eigendom

Het auteurs- en publicatierecht op, alsmede het eigendom van door Onderwijsbureau MET Wierda vervaardigd materiaal berust bij Onderwijsbureau MET Wierda. Openbaarmaking kan alleen geschieden met schriftelijke toestemming van Onderwijsbureau MET Wierda. Uitsluitend ten behoeve van de eigen organisatie heeft opdrachtgever het recht stukken te vermenigvuldigen.

9 Geheimhouding

Onderwijsbureau MET Wierda is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van opdrachtgever jegens derden. De opdrachtgever zal zonder toestemming van Onderwijsbureau MET Wierda geen mededelingen doen over offertes, tarieven en werkwijze van Onderwijsbureau MET Wierda en zal geen rapportages ter inzage geven aan derden.

10 Aansprakelijkheid

De opdrachtgever staat in voor de deugdelijkheid en volledigheid van de aan Onderwijsbureau MET Wierda ter beschikking gestelde gegevens. Onderwijsbureau MET Wierda is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onvolledigheid van of gebrekkigheid in de door of namens de opdrachtgever verstrekte informatie. Onderwijsbureau MET Wierda is jegens zijn opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade welke het rechtstreekse gevolg is van een aan Onderwijsbureau MET Wierda toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, indien en voor zover de schade bij normale vakkennis en ervaring en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van beroepsuitoefening had kunnen worden vermeden. De maximale aansprakelijkheid van Onderwijsbureau MET Wierda is beperkt tot de hoogte van het honorarium van de betreffende opdracht.

Stel uw vraag!

Vragen of opmerkingen?
Neem contact met ons op!